Start arrow Ochrona danych osobowych
Menu główne
Start
Katalog wyrobów
Szukaj
Kontakty
Ochrona danych osobowych
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Licznik odwiedzin

Ochrona danych osobowych Drukuj E-mail

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Huta Szkła FENIKS w Piotrkowie Trybunalskim
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Hutą Szkła FENIKS w Piotrkowie Tryb. i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Huta Szkła FENIKS Sylwester Renasik, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Przemysłowa 31 adres do doręczeń ul. Topolowa 1.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą realizowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Treść klauzuli
 Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana oferty
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
 • w ogłoszeniu prasowym lub na portalach pracy
 • na stronie www podmiotu zatrudniającego

 

2. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy GEIDG)

 Treść klauzuli
 Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Szkła FENIKS
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • w umowie w postaci stopki
 • w postaci stopki na fakturze
 • w stopce maila do tej osoby